Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden The Good Life

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van
toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website.
De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees
deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan
of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities
1.1.

1.2. The Good Life: gevestigd te Noordwijk en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder registratienummer 28058992 handelend onder de naam The
Good Life.

1.3. Website: de website van The Good Life, te raadplegen via
www.thegoodlife.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.4. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van
beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met The Good Life en/of zich
geregistreerd heeft op de Website.

1.5. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen The Good
Life en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden
integraal onderdeel uitmaken.

1.6. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van The Good Life
zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.

2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende
aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet
voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor The Good Life
slechts bindend, indien en voor zover deze door The Good Life uitdrukkelijk
schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook
van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden
steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig
is.

Artikel 3. Prijzen en informatie
3.1. Alle op de Website en in andere van The Good Life afkomstige
materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website
anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden
opgelegd.

3.2. Er worden aparte verzendkosten gerekend.

3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid
samengesteld. The Good Life kan echter niet garanderen dat alle informatie
op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige
informatie op de Website en in andere van The Good Life afkomstige
materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

ontbinden.

6.5. The Good Life raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en
de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te
melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn
afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.
Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op
Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij
overdracht van de producten.

6.7. The Good Life is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit
te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar
is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het
product kosteloos te retourneren.

Artikel 7. Herroepingsrecht
7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk
persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met The Good
Life binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van
redenen, kosteloos te ontbinden.

7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de
dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste
product heeft ontvangen;
 als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen
of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen
derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten
gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door
hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

7.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn
dan het reguliere posttarief geeft The Good Life een raming van deze kosten.
De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product
worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor
eigen rekening van Klant.

7.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig
omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts
openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat
deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou
kunnen.

7.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die
het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan
toegestaan in het vorige lid.

7.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde
termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden
aan The Good Life, of op andere ondubbelzinnige wijze aan The Good Life
kenbaar

te maken dat hij van de aankoop af ziet. The Good Life bevestigt in geval van
een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant
nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen
de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te
zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige
verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:
The Good Life
Hoofdstraat 84
2202 GA Noordwijk

7.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden
terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft
betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan
de goedkoopste standaardlevering, hoeft The Good Life de bijkomende kosten
voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij The Good Life aanbiedt
het product zelf af te halen, mag The Good Life wachten met terugbetalen tot
The Good Life het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het
product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de
Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het
herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 8. Betaling
8.1. Klant dient betalingen aan The Good Life volgens de in de bestelprocedure
en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. The
Good Life is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze
kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant
een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

8.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,
nadat hij door de The Good Life is gewezen op de te late betaling en The Good
Life de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze
14- dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is The Good Life gerechtigd de door hem gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten
bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over
de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een
minimum van € 40,-. The Good Life kan ten voordele van Klant afwijken van
genoemde bedragen en percentages.

8.3.

Artikel 9. Garantie en conformiteit
9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die
niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door The Good
Life een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd
het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

9.2. The Good Life staat er voor in dat de producten voldoen aan de

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of
opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met
ons op.

The Good Life
Hoofdstraat 84
2202 GA Noordwijk

telefoon: 0207263859
e-mail: webwinkel@email.nl
KvK-nummer: 28058992
btw-nummer: NL002062023B03